громадський комітет
для вшанування пам'яті
жертв бабиного яру
комітет «бабин яр»
Українська  Русская
головна заповідник імена історія документи полеміка посилання про нас
ДОКУМЕНТИ

Лист-застереження українських істориків з приводу планів зведення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

23 березня 2017 р.

28 вересня 2016 р. під час відзначення 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру в Києві було урочисто оголошено про намір створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Ініціаторами проекту стали російські мільярдери українського походження Павло Фукс, Михайло Фрідман та Герман Хан і український олігарх Віктор Пінчук.

На початку лютого 2017 р. у Києві відбулося засідання експертів – істориків Голокосту, переважно з-закордону, які обговорювали проект концепції майбутнього меморіалу.

Проект, у тому вигляді, в якому є доступною інформація про нього, викликав низку суттєвих застережень відомих українських істориків – фахівців з історії євреїв України, Голокосту, Другої світової війни, історичної пам’яті та міжнаціональних стосунків. Свою позицію вони виклали у спільному листі, адресованому до своїх колег, обраних експертами Меморіального центру.

Нижче подаємо повний текст листа-звернення:

 

 

 Шановні колеги,

 

 7–8 лютого цього року ви взяли участь у зібранні експертів, організованому Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр». У зв’язку з цим ми хочемо довести до вас нашу спільну позицію.

1. Ми повністю підтримуємо ідею створення в столиці України Меморіалу з музейною, науковою та освітньою складовими, присвяченого історії та пам’яті про Голокост – найстрашнішу сторінку в історії єврейського народу та один з найжахливіших геноцидів минулого сторіччя.

2. Ми вважаємо неприйнятним побудову меморіального центру в самому Бабиному Яру чи на території одного з колишніх цвинтарів. На сьогодні, за наявною інформацією, зведення центру планується саме на ділянці зруйнованого за радянських часів Єврейського кладовища, що підтверджують усі історичні мапи.

3. Ми вважаємо штучним виокремлення т.зв. «Голокосту від куль» із загальної історії Голокосту в Європі. Якщо такий підхід буде ухвалений, це стане черговою спробою на рівні історичної пам’яті відродити єдиний радянський цивілізаційний простір і в такий спосіб використати болючу тему Голокосту для просування неоімперіалістичних ідей «русского міра».

4. Українські землі під час Другої світової війни були окуповані різними державами, а переслідування і знищення євреїв відбувалося тут у різноманітні способи. Зокрема, до чверті з 1,5 млн. загиблих українських євреїв було вбито у нацистських таборах смерті на окупованій території Польщі.

5. Відтак, ми вважаємо правильним присвятити майбутній музей усій історії Голокосту, що поставить його на рівень світових центрів такого штибу. Разом із тим, і Музей історії Голокосту в Україні має бути вписаний до контексту історії Другої світової війни та Голокосту в Європі, що сприятиме комплексній інкорпорації цієї проблематики до нової історичної пам’яті українського народу.

6. Єврейська трагедія перетворила Бабин Яр на світовий символ Голокосту, а євреї склали понад дві третини від 90–100 тис. розстріляних та похованих тут жертв. Разом із тим, під час нацистської окупації Бабин Яр став місцем розстрілу не лише євреїв, а усіх, кого нацисти вважали за своїх ворогів: ромів, українських націоналістів, радянських військовополонених та підпільників, в’язнів Сирецького концтабору, заручників і душевнохворих. Після війни Бабин Яр став територію техногенної Куренівської катастрофи, а також місцем боротьби за право увічнити пам’ять жертв Голокосту.

7. Відтак, ми вважаємо хибним намагання поєднати Бабин Яр лише з історією Голокосту, ігноруючи інші жертви та інші драматичні моменти його історії. Такий підхід лише загострить війну пам’ятей, що вже багато років точиться на теренах Бабиного Яру.

8. Хоча історія знищення євреїв Києва, очевидно, має стати ключовою темою Музею Бабиного Яру, ми вважаємо, що музей Голокосту і музей Бабиного Яру мають бути окремими інституціями, що розкривають різні аспекти та різні контексти трагічної історії ХХ ст.

Ми сподіваємося, що ви як наші колеги зрозумієте і підтримаєте нашу позицію та донесете її до фундаторів та керівників Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

 

 З повагою,

 

Геннадій БОРЯК, д.і.н., проф., Інститут історії України НАНУ

Максим ГОН, д.пол.н., проф., Рівненський державний гуманітарний університет

Петро ДОЛГАНОВ, к.і.н., Рівненський державний гуманітарний університет

Наталія ЗИНЕВИЧ, к.і.н., Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ

Олег КОЗЕРОД, д.і.н., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ

Олександр ЛИСЕНКО, д.і.н., проф., Інститут історії України НАНУ

Олександр МАЙБОРОДА, д.і.н., проф., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ

Іван МОНОЛАТІЙ, д.пол.н., проф., Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Віталій НАХМАНОВИЧ, історик, Музей історії  м. Києва

Тетяна ПАСТУШЕНКО, к.і.н., Інститут історії України НАНУ

Іван ПАТРИЛЯК, д.і.н., проф., Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Анатолій ПОДОЛЬСЬКИЙ, к.і.н., Український центр вивчення історії Голокосту

Олена СТЯЖКИНА, д.і.н., проф., Інститут історії України НАНУ

Олег СУРОВЦЕВ, к.і.н., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Ігор ТУРОВ, д.і.н., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ

Михайло ТЯГЛИЙ, історик, науковий часопис «Голокост і сучасність: Студії в Україні та світі»

 


 

A Letter of Concern by Ukrainian Historians Regarding the Plans to Construct the Babi Yar Holocaust Memorial Center

March 23, 2017

 On September 28, 2016, during the commemoration of the 75th anniversary of Babyn Yar tragedy in Kyiv a plan was announced to create Babi Yar Holocaust Memorial Center. The project was initiated by Russian billionaires of Ukrainian descent Pavlo Fuks, Mykhaylo Fridman, Herman Khan and a Ukrainian oligarch Viktor Pinchuk.

In early February 2017, in Kyiv an expert meeting took place, gathering Holocaust historians, mostly from abroad, to discuss the concept of the future memorial.

Based on the information available to the public, the project has raised a number of considerable concerns from the well-known Ukrainian historians specializing in Ukrainian-Jewish history, the Holocaust, World War II, historical memory and interethnic relations. Their reasoning was laid out in a common letter, addressed to their colleagues chosen as experts of the Memorial Center.

Below you can find the full text of that letter:

 

 

Dear colleagues!

 

On February 7-8, 2017 you took part in an expert meeting organized by Babi Yar Holocaust Memorial Center. With regard to this we would like you to consider our common appeal.

  1. We fully support the idea of creation in the Ukrainian capital of a memorial center embracing museum, research and educational compounds and representing the history of the Holocaust – the most tragic page of the Jewish history and one of the most ferocious genocidal acts of the previous century.
  2. We find unacceptable the construction of a memorial center on the terrain of Babyn Yar itself or on the territory of one of the former cemeteries. According to the presently available information, the construction works are planned exactly on the site of the Jewish cemetery that was destroyed during the Soviet rule. The location of the former cemetery is confirmed by all historical maps.
  3. We believe that singling out the so-called “Holocaust by bullets” from the general history of the Holocaust in Europe is artificial and far-fetched. If such an approach is accepted, it may become another attempt, this time on the level of historical memory, to restore the common Soviet civilizational space and by its means to exploit the painful topic of the Holocaust to advance neoimperialistic ideas of the “Russian world”.
  4. During the Second World War the Ukrainian territories were occupied by different states which defined means of persecution and murder of local Jews. Namely, up to a quarter of 1,5 mln murdered Ukrainian Jews were killed in Nazi death camps on the occupied Polish territories.
  5. Therefore, we find it appropriate that the future museum should embrace the whole complexity of the Holocaust history, matching the level of other similar world-known centers. The Museum of the Holocaust in Ukraine should reflect the context of World War II and the Holocaust in Europe to foster complex incorporation of the issues to the new historical memory of the Ukrainian people.
  6. The Jewish tragedy turned Babyn Yar into a world Holocaust symbol, Jews making up two-thirds of the 90-100 thousand victims murdered and buried there. Nonetheless, Nazi occupation made Babyn Yar into an execution spot not only for Jews, but everyone considered an enemy by the Nazis: Roma, Ukrainian nationalists, Soviet POWs and partisans, prisoners of Syretsky concentration camp, hostages and mentally sick. After the war Babyn Yar became the place of a technological disaster – Kurenivska tragedy – and the site of struggle for the right to commemorate the victims of the Holocaust.
  7. In the light of above, we find it wrong to limit Babyn Yar exclusively to the history of the Holocaust, ignoring other victims and other dramatic moments connected to the site. Such an approach will only emphasize memory wars over Babyn Yar which has been the case for many years by now.
  8. Though it is obvious that the history of murder of Kyiv Jews must be at the heart of a Babyn Yar Museum, we strongly believe that a Holocaust Museum and a Babyn Yar Museum should be separate institutions focusing on different aspects and contexts of the tragic XX century.

 

We sincerely hope that you as our colleagues will understand and support our view and further present it to the funders and directors of the Babi Yar Holocaust Memorial Center.

 

Faithfully Yours,

 

Prof. Hennadiy Boryak, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine

Dr. Petro Dolhanov, Rivne State University of Humanities

Prof. Maksym Hon, Rivne State University of Humanities

Prof. Oleh Kozerod, Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Science of Ukraine

Prof. Oleksandr Lysenko, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine

Prof. Oleksandr Mayboroda, Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Science of Ukraine

Prof. Ivan Monolatiy, Vasyl Stefanyk Precarpathian national University

Vitaliy Nakhmanovych, Historian, Museum of History of Kyiv

Dr. Tetyana Pastushenko, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine

Prof. Ivan Patrilyak, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Dr. Anatoliy Podolskyi, Ukrainian Center for Holocaust Studies; Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Science of Ukraine

Prof. Olena Styazhkina, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine

Dr. Oleh Surovtsev, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Prof. Ihor Turov, Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Science of Ukraine

Mikhail Tyaglyy, Historian. Ukrainian Center for Holocaust Studies. Scholarly Journal “Holocaust & Modernity. Studies in Ukraine and the World”

Dr. Nataliya Zynevych, Grushevskiy Institute of Ukrainian Archeology of the National Academy of Science of Ukraine


Діяльність Комітету «Бабин Яр»BESTHOSTING
хостинг на серверах
в Україні, США та Німеччині.
Домен БЕЗКОШТОВНО!
Наш баннер

© Громадський комітет «Бабин Яр», 2007-2024
Generated by
Alex:DB:Manager